Wynagrodzenie Kancelarii

Wynagrodzenie Kancelarii za wykonywane usługi prawne jest indywidualnie ustalane z każdym Klientem.
Możliwe są trzy warianty wynagrodzenia:

 • Wynagrodzenie ryczałtowe

  Kwota wynagrodzenia określona z góry stałą stawką za całość świadczonych usług przez Kancelarię. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz najczęściej wysokości dochodzonego roszczenia.

  Ta forma wynagrodzenia skierowana jest także do Klientów biznesowych. W ramach miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje nieograniczoną czasem, stałą kompleksową pomoc prawną.

 • Wynagrodzenie godzinowe
  Kwota wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie. Po wykonaniu umówionej usługi Klient otrzymuje szczegółowy wykaz czynności wykonanych na jego rzecz.
 • Wynagrodzenie za wynik
  Wynagrodzenie to składa się z opłaty wstępnej (niższej, niż przy ryczałcie) i premii od sukcesu (tzw. success fee) stanowiącej ustalony z Klientem procent od uzyskanego dla niego świadczenia (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz Klienta kwoty odszkodowania). Tego typu wynagrodzenie Kancelaria proponuje szczególnie w sprawach odszkodowawczych oraz przy windykacji należności.

Wspólne ustalenia mogą przewidywać, że wynagrodzenie Kancelarii stanowić będzie kombinację dwóch lub trzech wymienionych powyżej sposobów wynagradzania. Przykładowo w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców często wynagrodzenie godzinowe jest łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej. W przypadku gdy wynagrodzenie za wynik stosowane jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, wówczas wynagrodzenie ryczałtowe jest odpowiednio niższe.

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Abonament miesięczny

Kancelaria oferuje Klientom wygodną formę płatności wynagrodzenia w ramach tzw. abonamentu. Abonament miesięczny jest idealną formą płatności dla niewielkich przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą zapewnić sobie stałą obsługę prawną, za stosunkowo niewielką kwotę. Oferujemy abonament miesięczny od 400 zł netto, za z góry określoną liczbę godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Porada prawna

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 100 zł + VAT, według obowiązującej przepisami prawa stawki na dzień udzielenia porady prawnej.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest bezpłatnie (w ramach zleconej sprawy).

Koszt prowadzenia sprawy

Najczęściej na całkowity koszt prowadzenia sprawy, oprócz wynagrodzenia prawnika, składają się również koszty sądowe (opłaty sądowe i wydatki). Przez opłatę sądową należy rozumieć zapłatę za wykonaną przez organ państwowy usługę.

Przykładowo Klient będący stroną powodową co do zasady obowiązany jest do opłaty sądowej za wniesiony pozew. Zgodnie z Ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata sądowa w typowej sprawie cywilnej lub gospodarczej wynosi 5% wartości przedmiotu sporu (opłata stosunkowa). Opłaty sądowe w pozostałych przypadkach szczegółowo określa wyżej wskazana Ustawa.

W przypadku, gdy Klient jest stroną pozwaną może pojawić się konieczność uiszczenia opłaty sądowej (np. w sytuacji gdy przeciwko Klientowi wydany został nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – od zarzutów od takiego nakazu sąd pobiera trzy czwarte opłaty stosunkowej). Natomiast wydatki to rzeczywiście poniesione nakłady finansowe związane dokonaniem danej czynności procesowej (np. wynagrodzenie biegłego sądowego za sporządzenie opinii).

Ostatecznie sąd w wyroku rozstrzyga o kosztach procesu. W typowym przypadku, wszelkie koszty procesu ponosi strona przegrywająca. W przypadku częściowej przegranej/wygranej sąd stosunkowo rozdziela koszty lub znosi je wzajemnie.

Zwolnienie od kosztów sądowych

Jeśli Klient Kancelarii (osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną) nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych w ogóle lub choćby w niewielkiej części, a uzasadnia to jego sytuacja materialna, sąd może zwolnić stronę od ponoszenia kosztów sądowych w całości lub w części. Złożenie wniosku jest wolne od opłaty sądowej i może zostać złożone prawie w każdym stanie sprawy. Zwolnienie od kosztów rozciąga się również na dotyczące sprawy postępowanie egzekucyjne. Zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu stronie przeciwnej, jeśli strona przeciwna wygra proces.

Skuteczna pomoc prawna
Skontaktuj się