Daniel Szczubełek
radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Daniel Szczubełek - Radca Prawny

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym postępowań zabezpieczających.

Zajmuję się analizą umów na etapie ich przygotowywania, prowadzeniem negocjacji treści poszczególnych postanowień, występowaniem w sporach wynikających z umów, w szczególności ubezpieczeniowych, deweloperskich, kredytowych oraz leasingowych.

Reprezentowałem również Klientów przed sądami i wielokrotnie zajmowałem się sprawami dotyczącymi roszczeń inwestorów, wykonawców i podwykonawców, w tym również o zapłatę zatrzymanego wynagrodzenia, zwrotem kaucji, miarkowaniem i dochodzeniem kar umownych, niewykonaniem i nienależytym wykonaniem umowy.

Prowadzę sprawy pracownicze, rodzinne, w szczególności sprawy o rozwód i podział majątku.