Szybsze i łatwiejsze rozpoczęcie działalności

Zmiany w prawie, które umożliwią szybsze i łatwiejsze rozpoczęcie działalności

W dniu 1 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Celem proponowanych zmian jest skrócenie czasu na rozpoczęcie działalności (w tym gospodarczej) przez usprawnienie rejestracji w KRS.

Obecne rozwiązanie

Od 31 marca 2009 r. obowiązują przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, które wprowadziły zasadę tzw. jednego okienka. Zgodnie z art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonując wpisu lub zmiany do wniosku do KRS załączyć należy wszystkie wnioski i zgłoszenia konieczne do pełnej rejestracji podmiotu we wszystkich urzędach. Wnioskodawca składając w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego obowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru REGON, zgłoszenie płatnika składek ZUS, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. Sąd rejestrowy przesyła pocztą otrzymane dokumenty wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu, odpowiednio do właściwego urzędu statystycznego i skarbowego. Jeżeli dokumenty są niekompletne to poszczególne urzędy wzywają wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Należy stwierdzić, że cel instytucji jednego okienka nie został osiągnięty, a w praktyce często dochodzi do zbędnego wydłużenia procedury rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji m.in. ustawy o KRS Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że tzw. zasada jednego okienka w obecnym kształcie sprowadza się do ustalenia centralnego miejsca składania przez przedsiębiorcę całości dokumentów wymaganych przy rejestracji działalności. Wobec powyższego procedura rejestracji zamiast ulec skróceniu, została wydłużona.

Proponowane rozwiązanie

Zgodnie z celem proponowanego rozwiązania, m.in. przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, po dokonaniu wpisu otrzymają numery NIP i REGON. Od tego momentu przedsiębiorcy będą mogli rozpocząć działalność gospodarczą. Po dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do KRS nastąpi automatyczne elektronicznie przekazanie danych z KRS do Głównego Urzędu Statystycznego i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników. W efekcie numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer identyfikacyjny REGON zostanie nadany automatycznie. Innymi słowy nadane numery NIP i REGON będą zamieszczone i ujawnione w KRS bez wniosku przedsiębiorcy. Obowiązki rejestrowe, ewidencyjne przedsiębiorców mają zostać ograniczone. Zastąpi je bowiem działanie sądów i organów.

W praktyce będzie to oznaczało skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności z obecnych 25 do 7 dni. Zarejestrowanie działalności ograniczy się wyłącznie do złożenia wniosku o wpis podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Obowiązek zgłoszeniowy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Są to dane, które nie podlegają wpisowi do KRS, a są niezbędne dla Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi m.in. o takie dane jak: numer rachunku bankowego, dane kontaktowe, przewidywana liczba zatrudnianych pracowników. Przedsiębiorca obowiązany będzie do zgłoszenia tzw. danych uzupełniających w ciągu 21 dni od daty wpisu do KRS we właściwym Urzędzie Skarbowym, który przekaże je do GUS i ZUS. Istotne jest to, że zgłoszenie danych uzupełniających nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia działalności, w tym działalności gospodarczej.

Planuje się, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2014 r.

Daniel Szczubełek

Radca Prawny

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości