Sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej

Analiza kosztów postępowania egzekucyjnego

W przypadku, gdy komornik wyda postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego, z punktu widzenia dłużnika należy przeanalizować jego treść, w celu zweryfikowania kwoty kosztów określonych w postanowieniu. Praktyka wskazuje bowiem, że komornicy często określają przysługującą im opłatę egzekucyjną w maksymalnej kwocie, pomimo że nakład pracy był niewielki. Powyższe może wynikać z okoliczności, że dłużnicy nie mają świadomości, że przysługują im instrumenty prawne, za pomocą których mogą zniwelować opłatę egzekucyjną.

Koszty postępowania egzekucyjnego

Opłata egzekwowana przez komornika od dłużnika ma charakter stosunkowy. Najczęściej wynosi 15% kwoty egzekwowanego roszczenia (np. przy egzekucji z nieruchomości, czy z jego wierzytelności wobec osób trzecich), lub 8% (np. przy egzekucji z rachunków bankowych dłużnika). Przykładowo więc, jeśli wierzyciel egzekwuje roszczenie w kwocie 100 000,00 zł, opłata egzekucyjna może wynosić 15 000,00 zł. Komornik obciąża dłużnika również innymi kosztami: np. korespondencji, przejazdów, a także kosztami zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym jeśli wierzyciel jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.

Wobec powyższego może okazać się, że koszty postępowania egzekucyjnego będą wyższe od kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

Co zrobić aby zaoszczędzić na kosztach postępowania egzekucyjnego?

Po przegranym procesie, dłużnik powinien rozważyć możliwość jak najszybszej spłaty kwoty zasądzonej prawomocnym orzeczeniem, aby uniknąć kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Jeżeli komornik na wniosek wierzyciela wszczął postępowanie egzekucyjne, natomiast dłużnik nie ma zamiaru uiścić na rzecz wierzyciela kwoty zasądzonej orzeczeniem lub nie ma finansowych możliwości na dokonanie dobrowolnej spłaty roszczenia, wówczas powinien rozważyć możliwość współpracy z komornikiem, np. poprzez spłacanie wierzyciela w ratach.

Przesłanki miarkowania wysokości opłaty egzekucyjnej

Powyższe może mieć znaczenie dla dłużnika, gdyż ustawodawca, jako kryteria miarkowania wysokości opłaty egzekucyjnej w szczególności przyjmuje:

  1. a) nakład pracy komornika lub
  2. b) sytuację majątkową wnioskodawcy oraz
  3. c) wysokość jego dochodów.

Sąd może wziąć pod uwagę również inne okoliczności niż wyżej wymienione, gdyż kryteria oceny zasadności wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej są jedynie przykładowe.

Wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Postępowanie w sprawie obniżenia opłaty jest uregulowane poprzez odesłanie do przepisów o skardze na czynność komornika (art. 767“7674 KPC). Wniosek o obniżenie opłaty powinien czynić zadość wymaganiom stawianym każdemu pismu procesowemu oraz zawierać żądanie obniżenia opłaty ustalonej przez komornika sądowego wraz z uzasadnieniem.

Gdzie, w jakim terminie należy złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Do rozpoznania wniosku o obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej właściwy jest sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, wniosek rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według zasad ogólnych. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom dotyczącym pisma procesowego, określać opłatę stosunkową, której obniżenia wnioskodawca się domaga, oraz wnioskowany zakres obniżenia wraz z uzasadnieniem.

Wniosek o obniżenie opłaty należy wnieść w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o ściągnięciu opłaty albo od dnia doręczenia postanowienia wydanego przez komornika na podstawie art. 49 ust. 3 lub 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wzywającego dłużnika lub wierzyciela do uiszczenia opłaty.

 

Daniel Szczubełek

Radca Prawny