Jak wygrać z Profi Credit? Opis sprawy sądowej

Profi Credit - opis sprawy sądowej

 

W jednej ze spraw, w której klientka naszej Kancelarii uważała, że stoi na przegranej pozycji, udało się jednak odwrócić losy sprawy – powództwo Profi Credit zostało oddalone w całości.

Poniżej fragmenty uzasadnienia prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Grójcu, sygn. akt I C 395/17:

„W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wprawdzie podstawę roszczenia w niniejszej sprawie stanowił wypełniony weksel własny in blanco, jednak – z uwagi na fakt, iż stanowił on zabezpieczenie roszczenia wynikającego z umowy pożyczki o nr (…) – za dopuszczalne należało uznać zgłoszone przez pozwaną zarzuty dotyczące stosunku podstawowego (art. 10 Prawa wekslowego).

Ocena Sądu

Przechodząc do oceny zasadności zgłoszonego roszczenia, należy wskazać, iż zdaniem Sądu powódka nie wykazała przede wszystkim wymagalności roszczenia dochodzonego pozwem. W świetle zarzutów zgłoszonych przez pozwaną w toku niniejszego procesu, oraz braku stosownej reakcji procesowej na te zarzuty ze strony pozwanej, należało uznać, iż powódka nie udowodniła, by w sposób prawidłowy dokonała wypowiedzenia przedmiotowej umowy pożyczki. Wskazać należy, iż w § 11 ust. 1 umowy pożyczki (która stanowiła wzorzec umowny przygotowany przez pożyczkodawcę) określono, że wypowiedzenie umowy pożyczki mogło nastąpić dopiero po uprzednim wezwaniu pożyczkobiorcy przez pożyczkodawcę do zapłaty zaległych rat (za co najmniej dwa okresy płatności) w terminie 7 dni. Pozwana zakwestionowała okoliczność, by – zgodnie z trybem wynikającym z § 11 ust. 1 umowy pożyczki – przed wypowiedzeniem umowy miała zostać uprzednio wezwana do zapłaty zaległych rat. Powódka nie przedstawiła natomiast żadnych miarodajnych dowodów, ani nawet twierdzeń, które wskazywałyby, że ten tryb miał zostać zastosowany wobec pozwanej, lekceważąc w istocie zobowiązanie Sądu (…), gdzie pełnomocnik powódki został zobowiązany do wypowiedzenia się w tym zakresie.

Po drugie należy zauważyć, iż powódka nie wykazała, by w ogóle doręczyła pozwanej pismo z dnia (…) , zatytułowane „wypowiedzenie umowy pożyczki”. Pozwana zakwestionowała, by miała otrzymać drogą pocztową przedmiotowy dokument, zakwestionowała również przedłożoną przez powódkę kopię fragmentu książki nadawczej (…), albowiem dokument ten był niekompletny, nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika powódki. Pozwana zażądała przedłożenia oryginału przedmiotowego dokumentu, do czego była uprawniona w świetle art. 129 k.p.c.. Również w tym zakresie powódka nie przedstawiła dowodów wskazujących na fakt doręczenia pozwanej wypowiedzenia umowy pożyczki, nie przedłożyła oryginału kompletnej książki nadawczej, mimo, że w zobowiązaniu Sądu zawartym w pkt I postanowienia z dnia (…) pełnomocnik powódki został do tego zobowiązany pod rygorem oceny odmowy według zasad wynikających z art. 233 § 2 k.p.c..

Wobec powyższego Sąd ustalił, że pozwanej nie zostało skutecznie doręczone pismo zawierające oświadczenie pożyczkodawcy o wypowiedzeniu umowy pożyczki. Zdaniem Sądu prawidłowość powyższego ustalenia potwierdzały zeznania pozwanej, a także bezsporny fakt, iż przez okres jeszcze około 2 lat po rzekomym wystawieniu dokumentu wypowiedzenia umowy pożyczki, pozwana dokonywała systematycznej ratalnej spłaty zadłużenia (który to stan był tolerowany przez pożyczkodawcę!!!), co wskazywało, że pozwana w istocie nie miała wiedzy o wypowiedzeniu umowy i starała się dotrzymać uzgodnionego w umowie kalendarza spłat pożyczki.

Zdjęcie książek prawniczych

Brak skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki oznaczał, że nie doszło do postawienia w stan wymagalności całej pozostającej do spłaty należności wynikającej z umowy pożyczki, w związku z czym wypełnienie przez pożyczkodawcę weksla na kwotę (….) zł było niezgodne z zawartym przez strony umowy porozumieniem.

W dalszej kolejności należy wskazać, że powódka nie wykazała także zasadności i wysokości roszczenia dochodzonego pozwem. Zauważyć należy, iż po ograniczeniu powództwa w piśmie procesowym z dnia (….) do kwoty (…) , powódka nie wykazała precyzyjnie co składa się na dochodzoną kwotę, co zarzucił pełnomocnik pozwanej na rozprawie w dniu (….). Podzielając ten zarzut w punkcie I postanowienia z dnia (…), Sąd zobowiązał pełnomocnika powódki do szczegółowego wyjaśnienia, jakie konkretnie należności składają się na kwotę pierwotnie dochodzoną pozwem oraz kwotę aktualnie dochodzoną (z rozbiciem na kapitał i inne należności), przedłożenia pełnej historii spłat pożyczki przez pozwaną z wyszczególnieniem, kiedy i w jaki sposób zostały zaksięgowane przez powódkę wpłaty dokonane przez pozwaną, szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób na dzień wypowiedzenia umowy pożyczki zostały naliczone pozwanej dodatkowe należności wynikające z § 11 umowy pożyczki. Zauważyć należy, iż pełnomocnik powódki nie wykonał powyższego zobowiązania. Pismo procesowe pełnomocnika powódki z dnia (…), stanowiące częściową odpowiedź na powyższe zobowiązanie, zostało zwrócone na podstawie art. 132 § 1 k.p.c., albowiem nie dołączono do niego dowodu nadania listem poleconym lub dowodu doręczenia odpisu pisma pełnomocnikowi pozwanej (którego ujawnienie się w niniejszym procesie było już wiadome pełnomocnikowi powoda), ani nie zawarto w tym piśmie oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pismo to nie wywierało zatem żadnych skutków prawnych.

Stan ten uniemożliwiał Sądowi dokonanie weryfikacji zasadności i wysokości roszczenia dochodzonego przez powódkę, zwłaszcza w kontekście prawidłowości obciążenia pozwanej dodatkowymi należnościami wynikającymi z § 11 ust. 2 umowy pożyczki, tj. odsetek (… zł), innych opłat (…. zł) oraz kosztów windykacji określonych na kwotę (…. zł) (co zdaje się wynikać z treści pisma procesowego powódki z dnia …). Z § 11 ust. 2 b) umowy pożyczki wynikało, że naliczone koszty windykacji nie mogą być wyższe niż faktycznie poniesione przez pożyczkodawcę koszty tej windykacji. Powódka nie udowodniła jednak, by faktycznie miała ponieść jakiekolwiek koszty windykacji, ani na czym miałyby one polegać.”

Zobacz również artykuł Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty? Poradnik

Grafika 1, Grafika 2