5 podstawowych argumentów potwierdzających zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego 5 podstawowych argumentów potwierdzających zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
Jeśli już podjąłeś decyzję, o tym, że chcesz się uwolnić od ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i planujesz wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi, powinieneś uwzględnić w treści pozwu, argumenty opisane w dalszej części tego artykułu.

 

Zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – co przemawia na Twoją korzyść?

 

Istnieje kilka argumentów, które mogą przekonać sąd o bezpodstawności pobierania od Ciebie pieniędzy na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jednocześnie przemawiają one za uznaniem określonych postanowień umownych dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego za niedozwolone. Najważniesze z argumentów to:

  1. Nieudzielnie kredytobiorcy albo brak rzetelnych informacji przekazanych kredytobiorcy dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (treści stosunku prawnego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczenia, kosztów).
  2. Nie przedstawienie kredytobiorcy umowy zawartej pomiędzy bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym.
  3. Brak możliwości wyboru przez kredytobiorcę określonego towarzystwa ubezpieczonego i w konsekwencji – brak wpływu kredytobiorcy na wysokość stawki ubezpieczeniowej.
  4. Brak poinformowania ze strony banku o warunkach ubezpieczenia, w szczególności wpływu zawarcia takiej umowy na sytuację kredytobiorcy, a często wprost zastrzeżenie, że w momencie ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego i wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela na rzecz banku, kredytobiorca będzie dalej zobowiązany do spłaty zaciągniętego kredytu, z tą jedną zmianą, że na rzecz zakładu ubezpieczeń (do wysokości wypłaconego przez niego odszkodowania).
  5. Brak korzyści po stronie kredytobiorcy pomimo płacenia składki ubezpieczeniowej, ubezpieczenie chroni wyłącznie bank, pomimo że koszty ponosił kredytobiorca.

Zanim przygotujesz pozew, wezwij bank do zapłaty, bowiem od daty doręczenia wezwania do zapłaty będziesz mógł dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie od pozwanego banku.

W pozwie możesz wskazać, że wnosisz o zobowiązanie pozwanego do załączenia do akt sprawy umowy łączącej bank z zakładem ubezpieczeń oraz dowody potwierdzające przekazanie pobranych od Ciebie składek na rachunek zakładu ubezpieczeń. Z treści umowy pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń będzie wynikało, m.in.: upoważnienie banku do pobierania składek, zakres ubezpieczenia, itp. Z treści umowy może również wynikać, że bank nie był upoważniony do pobrania składki ubezpieczeniowej od Ciebie albo też ta ,,składka stanowiła w większej części tak naprawdę prowizję banku od kolejnego kredytobiorcy, który mimowolnie został zobowiązany do płacenia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Może się także okazać, że bank nie jest w stanie udowodnić, że pobrane od Ciebie pieniądze zapłacił zakładowi ubezpieczeń.

Przeczytaj również artykuł Czy można odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Poradnik

Grafika: Designed by Freepik