Jak wygrać z Profi Credit? Opis sprawy sądowej

  W jednej ze spraw, w której klientka naszej Kancelarii uważała, że stoi na przegranej pozycji, udało się jednak odwrócić losy sprawy - powództwo Profi Credit zostało oddalone w całości. Poniżej fragmenty uzasadnienia prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Grójcu, sygn. akt I C 395/17: „W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wprawdzie podstawę roszczenia w niniejszej sprawie…

Profi Credit - opis sprawy sądowej

Czy można uniknąć nieuzasadnionego żądania zwrotu pożyczki? Wskazówki

  Wymarzony urlop? Mieszkanie? A może remont? Media stale reklamują kredyty - zarówno chwilówki, jak i pożyczki bankowe. Żyjemy w czasach, w których ciężko odłożyć pieniądze. Każdy z nas zna kogoś, kto ma kredyt i sami również się zapożyczamy, zatem śmiało można stwierdzić, że kredyty stały się nieodzowną częścią naszego życia. Statystyki wskazują, że największe…

Czy można uniknąć nieuzasadnionego żądania zwrotu pożyczki - grafika na okładkę

5 podstawowych argumentów potwierdzających zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

5 podstawowych argumentów potwierdzających zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego Jeśli już podjąłeś decyzję, o tym, że chcesz się uwolnić od ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i planujesz wystąpić na drogę sądową przeciwko bankowi, powinieneś uwzględnić w treści pozwu, argumenty opisane w dalszej części tego artykułu.   Zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego - co przemawia…

zasadność zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty? Poradnik

Jeżeli zawarłeś umowę indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i chcesz z niej zrezygnować bez utraty zgromadzonych środków albo już ją wypowiedziałeś, a ubezpieczyciel nie wypłacił wszystkich zgromadzonych środków - może się okazać, że niewypłacone pieniądze z polisolokaty są do odzyskania.   Na jakiej podstawie można odzyskać pieniądze z polisolokaty? Umieszczone…

Poradnik - pieniędze z polisolokaty

Skarga pauliańska, pokrzywdzenie wierzyciela, obciążenie hipoteczne

Praktyka pokazuje, że coraz częściej zdarzają się przypadki, w których wierzyciele nie mogą wyegzekwować przysługujących im wierzytelności. Taka sytuacja nierzadko wynika z faktu, że dłużnik jeszcze przed wszczęciem egzekucji komorniczej wyzbywa się majątku, tj. przenosi go na inną osobę lub osoby, podmioty, np. spółki. W takich przypadkach nie wszystko jest jeszcze stracone “ wierzyciele mogą…

Czy można odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? Poradnik

Ubezpieczenie niskiego wkładu - co to jest? Większość kredytobiorców nie posiada wkładu własnego podczas zawierania umowy kredytu hipotecznego. Wtedy banki proponują udzielenie kredytu, lecz z jego ubezpieczeniem tzw. ubezpieczeniem niskiego wkładu. Umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zabezpieczają interes, ryzyko banku związane z prowadzeniem działalności bankowej. Bank zazwyczaj jest jednocześnie (jako uposażony) podmiotem uprawnionym do otrzymania…

Czy można odzyskać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego? - Grafika okładkowa

Zajęcie zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w związku z: następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem

Co zrobić gdy ubezpieczyciel stwierdził, że zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w związku z: następstwami i konsekwencjami chorób stwierdzonych przez lekarza przed dniem rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wypadków zaistniałych przed tym dniem ? Ubezpieczyciele często w umowie ubezpieczenia zdrowotnego zamieszczają następujące postanowienie: odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło w…

10 letni okres przedawnienia roszczeń wobec dewelopera

Nabywcy lokali mieszkalnych często uważają, że mogą dochodzić od dewelopera roszczeń dotyczących wad lokalu tylko przez okres rękojmi i gwarancji. Takie stanowisko nabywców może wynika z tego, iż deweloperzy w treści aktów notarialnych najczęściej zamieszczają następujące postanowienie umowne: Deweloper ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi o ile wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat a…

Zwróć uwagę na klauzule niedozwolone w umowie zawartej z deweloperem

Jeśli zamierzasz kupić lokal mieszkalny zwróć uwagę czy umowa przedstawiona przez dewelopera nie zawiera klauzul niedozwolonych. Klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi, to takie postanowienia umowne, które poprzez brak precyzji, jasności stawiają Cię w gorszej pozycji kontraktowej. Klauzule niedozwolone powodują nierównomierne rozłożenie praw, obowiązków lub ryzyka między stronami, prowadzące do zachwiania równowagi kontraktowej. Są to takie…

Zadbaj o swoje interesy podczas zawierania umowy deweloperskiej

Zadbaj o swoje interesy podczas zawierania umowy deweloperskiej Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie prawa nabywcy lokali mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U Nr 232, poz. 1377), dalej u.o.p.n.l., wynagrodzenie notariusza za wszystkie czynności wykonywane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także za sporządzenie wypisów aktu notarialnego…

Sposób na obniżenie opłaty egzekucyjnej

Analiza kosztów postępowania egzekucyjnego W przypadku, gdy komornik wyda postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego, z punktu widzenia dłużnika należy przeanalizować jego treść, w celu zweryfikowania kwoty kosztów określonych w postanowieniu. Praktyka wskazuje bowiem, że komornicy często określają przysługującą im opłatę egzekucyjną w maksymalnej kwocie, pomimo że nakład pracy był niewielki. Powyższe może wynikać z okoliczności,…

Zakładanie spółek przez internet nie wyeliminuje aktów notarialnych

Trzy pytania Daniel Szczubełek radca prawny, partner w Kancelarii Szczubełek & Soliński Radcowie Prawni Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która powinna zostać niebawem uchwalona przez Sejm, przewiduje znacznie szersze wykorzystanie wzorca umowy, czyli w praktyce zawiązywania spółek przez internet. To dobrze? Kierunek zaproponowanych zmian ogólnie należy ocenić pozytywnie. Ustawodawca dąży do kompleksowego uregulowania działań w systemie…

Spółdzielnie Mieszkaniowe: Remont budynku także bez zgody wszystkich właścicieli

Zakres zarządzania nieruchomościami wspólnymi, które stanowią współwłasność spółdzielni mieszkaniowych, nie przestaje budzić wątpliwości. A to przekłada się na faktyczne problemy: na przykład, czy bez zgody wszystkich zainteresowanych można ocieplić budynek albo wyremontować klatkę schodową. Artykuł 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) stanowi, że zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność…

Czarno na białym o zachowku

W naszej praktyce Klienci często zwracają się o pomoc w przypadkach, gdy ich najbliższy dokonał rozrządzeniem majątkiem spadkowym, lecz pominął ich w testamencie. Padają wówczas pytania Klientów: Co można zrobić, aby otrzymać choć część majątku spadkowego? Odpowiadamy wówczas, że skutecznym remedium na zaistniałą sytuację może okazać się roszczenie o zachowek lub jego uzupełnienie. Wtedy Klienci…

O zakazie konkurencji słów kilka

Zakaz konkurencji - uwagi ogólne Zakaz konkurencji może wynikać z ustawy albo z umowy. Przykładowo w kodeksie spółek handlowych zostały uregulowane ustawowe zakazy konkurencji. Obowiązują one wspólników spółek jawnych, partnerskich i komandytowych (art. 56, 89 i 103 k.s.h.) oraz członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych (art. 211 i 380 k.s.h.). Przykładami umownych…

Roszczenia wobec dewelopera

Roszczenia za wady fizyczne budynku Nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego obarczeni wadą lub wadami mają prawo wyboru kilku alternatywnych instytucji prawnych, które mogą stanowić uzasadnioną podstawę prawną dochodzonych roszczeń wobec sprzedawcy, np. dewelopera. Należą do nich m.in.: rękojmia oraz odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Podstawa żądnych roszczeń nabywcy może wynikać również z…

Kapitał zakładowy - gwarancja ochrony wierzycieli czy fikcja ? Czas na zmiany.

Obecne rozwiązania dotyczące kapitału zakładowego w spółce z .o.o. Statystyczny Kowalski przystępując do zawarcia umowy ze spółką kapitałową analizuje wiarygodność, majątek spółki, a nawet i wartość majątku spółki poprzez sprawdzenie jej wysokości kapitału zakładowego. Bazowanie jedynie na ustaleniu wysokości kapitału zakładowego, jako wyznacznika gwarancji zabezpieczenia wierzytelności, przysługujący Kowalskiemu, może okazać się niewystarczające dla zabezpieczenia interesów.…

Nielojalny wspólnik w spółce jawnej – rozważania dot. reprezentacji spółki, nadużycie prawa przez nielojalnego wspólnika

Nielojalny wspólnik w spółce jawnej – rozważania dot. reprezentacji spółki, nadużycie prawa przez nielojalnego wspólnika Sąd Najwyższy w wyroku z 08.02.2013 r., w sprawie o sygn. akt IV CSK 332/12 poruszył bardzo istotne zagadnienie dotyczące reprezentacji spółki jawnej w sporze z jej wspólnikiem. W wyroku SN rozstrzygnął trzy zagadnienia prawne. Po pierwsze, SN przesądził, że…

Instytucja wyłączenia wspólnika z sp. z o.o. - ważne przyczyny uzasadniające wyłączenie wspólnika

Zgodnie z dyspozycją art. 266 kodeksu spółek handlowych [1] : § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. § 2. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa w…

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład, odwołany albo opóźniony lot - przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład, odwołany albo opóźniony lot - przemienność drogi postępowania przed sądami powszechnymi lub przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego W jednej ze spraw sądowych trzyosobowa rodzina państwa M. wniosła do Sądu pozew przeciwko liniom lotniczym z tytułu opóźnienia startu ich lotu. Pasażerowie do lotniska przeznaczenia dotarli dopiero po 15 godzinach. Pasażerowie…

Opłaty półkowe

Zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503; dalej: „u.z.n.k.”) pobieranie innych niż marża handlowa opłat z tytułu przyjęcia towaru do sprzedaży stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w związku z tym można żądać ich…

Szybsze i łatwiejsze rozpoczęcie działalności

Zmiany w prawie, które umożliwią szybsze i łatwiejsze rozpoczęcie działalności W dniu 1 lipca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Celem proponowanych zmian jest skrócenie czasu na rozpoczęcie działalności (w tym gospodarczej) przez usprawnienie rejestracji w KRS. Obecne…

Zmiana wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego

Dzisiaj (30 maja 2014 r.) wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejsza zmiana, szczególnie istotna dla przedsiębiorców, ale także innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczy wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie…